برچسب: جنسیت

برابر با من

برابر با من

قربان دانش، دانش‌جوی دوره‌ی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل در ایران من دوست‌دارم این شعار، این نگرش، این‌ باور و این ...