خود را می نویسیم

نیمرخ  دیوارهـا یک شـبه سـاخته نشـده اند که یک شـبه برداشـته شـوند. بـرای اینکـه دیـواری را برداریـد بایـد اول تفکـری کـه باعـث ایجـاد دیـوار شـد

بیشتر بخوانید...