روزنه‌ی بسوی فردا

کریمه شبرنگ در افغانستان جریان تاریخی سیاست و فرهنگ مسیر پر خم و پیچی داشته‌است. در این بستر سرگذشت زنان و سرنوشت آنان، داستان‌های شنیدنی و بحث‌برانگی

بیشتر بخوانید...

نگاهی به تبعیض جنسیتی

سجیه صدیقی    تبعیض و نابرابری جنسیتی مقوله‌های استند كه از آغاز سپیده دم تاریخ تا اكنون همراه بشریت بوده، در هر زمان و در شرایط و فرهنگ‌‌های مختلف ب

بیشتر بخوانید...