تازه‌ترین‌ها

افغانستان و دورنمای مبهم

زهره فرهان بخش نخست  وقتی جنگ بخشی از بدنه ی زندگی روزمره ی انسان می گردد، زیستن در آن نه به معنای عادت، که در تعامل با آن و پذیرفتن آن به معنای واقعیت زندگی، امری عادی به نظر می رسد که در اصل ، وضعیت و شرایط عادی نمی باشد. وقتی دو مفهوم جنگ و روزمرگی در کنار هم و با هم از دریچه ی ذهن می گذرد، تص

مقاله و تحلیل

افغانستان و دورنمای مبهم

زهره فرهان بخش نخست  وقتی جنگ بخشی از بدنه ی زندگی روزمره ی انسان می گردد، زیستن در آن نه به معنای عادت، که در تعامل با آن و پذیرفتن آن به معنای واقعیت زندگی، امری عادی به نظر می رسد که در اصل ، وضعیت و شرایط عادی نمی باشد. وقتی دو مفهوم جنگ و روزمرگی در کنار هم و با هم از دریچه ی ذهن می گذرد، تص

مصاحبه‌ها

قدرت ظرفیت سازی می‌کند

گفتگوی اختصاصی با مسعوده جلال، سیاستمدار و معاون دوم تکت انتخاباتی عدالت و امنیت گفتگو: فاطمه روشنیان .خانم جلال تشکر. در ابتدا مختصر از فعالیت‌ها و تجربه تان در عرصه‌های مختلف که در طول ۱۸ سال گذشته داشته‌اید، برای مخاطبان نیمرخ اشاره‌ای نمایید. تجربه‌های مختلفی دارم و فراز و نشیب‌های

گزارش‌ها

کاروان سواد میهن‌دوستان: زنان را در سراسر افغانستان باسواد می‌کنیم

نیمرخ: مسوولین موسسه غیرانتفاعی فن آوران و میهن دوستان در صحبت با نیم‌رخ به روز پنج‌شنبه، ۳ اسد می‌گویند که به دنبال بردن کاروان سواد به سراسر افغانستان است. هادی احسانی، سخن‌گوی موسسه غیرانتفاعی فن‌آوران و میهن دوستان به نیم‌رخ گفت که یکجا با شعار حکومت افغانستان می‌خواهند برای ریشه کردن بی سوادی ک